Comhordaitheoir á lorg chun Féile Ghaeilge/Dhátheangach a eagrú

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach oifigiúil na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú. Is é an cuspóir atá againn ná cur le hinfheictheacht agus le hinchloisteacht na Gaeilge i nGaillimh.

Tá eagraí, comhordaitheoir nó cuideachta dhíograiseach á lorg ag ár n-eagraíocht a bhfuil taithí acu chun Féile Ghaeilge/dhátheangach a eagrú agus a chomhordú le linn Dheireadh Seachtaine Saoire Bainc Naomh Bríd in 2024.

TRÉIMHSE AN CHONARTHA:

 Oibreoidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leo (ar conradh) ón 1 Samhain – 6 Feabhra 2024.

Ina theannta sin, leanfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leo ag cuidiú le clabhsúr na Féile le linn chuid de mhí Feabhra.

Dualgais agus Freagrachtaí: Má éiríonn le hiarrthóir, tuairisceoidh siad chuig Príomhfheidhmeannach Ghaillimh le Gaeilge agus oibreoidh siad i gcomhar le Grúpa Oibre na Féile. Chomh maith le sceidil, ealaíontóirí, láithreacha agus sonraí oibríochta eile a chomhordú, déanfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leo maoirseacht ar gach oibríocht ag an bhFéile.

Beidh baint ag an iarrthóir a n-éireoidh leo le gach gné den Fhéile agus déanfaidh siad na nithe seo a leanas:

 • An plean oibre a mhaoirsiú, a stiúradh agus a bhainistiú laistigh den bhuiséad lena chinntiú go ndéanfar an Fhéile a reáchtáil de réir sceidil.
 • Lóistíocht a bhainistiú, ó thicéadú agus slándáil go páirceáil agus slua-rialú chun timpeallacht shábháilte agus thaitneamhach a chruthú don Fhéile.
 • Leas a bhaint as cainéil mhargaíochta éagsúla chun an Fhéile a chur chun cinn agus chun rannpháirtíocht sa phobal a spreagadh.
 • Cuidiú le sceidil aoi-ealaíontóirí a chruthú agus a scaipeadh.
 • Spásanna/ionaid don Fhéile a eagrú agus a sceidealú.
 • Riachtanais lóistín agus iompair a eagrú d’ealaíontóirí agus d’aoi-ealaíontóirí na Féile.
 • Cuidiú le tascanna riaracháin le linn na Féile, lena n-áirítear sonraí a bhailiú.
 • Taifid agus bileoga oibríochta mionsonraithe a chruthú agus a choinneáil don Fhéile.
 • Cáipéisí Sláinte & Sábháilteachta agus páipéarachas riachtanach eile a bhaineann le fochonraitheoirí agus leis an bhFéile a chur i dtoll a chéile agus a chomhdú. (mar shampla: saincheisteanna Ceadúnaithe agus Pleanála)
 • Cumarsáid a dhéanamh go muiníneach le comhghleacaithe, ealaíontóirí agus soláthróirí ar gach leibhéal.
 • Tuairisc i ndiaidh an imeachta a chruthú.

SONRAÍOCHT AN DUINE – RIACHTANACH

 • Gairmí féinspreagtha a bhfuil eolas agus taithí 3/5 bliana ar a laghad acu ar imeachtaí mórscála-meánscála a chur ar fáil
 • Ní mór tuiscint a bheith acu ar an nGaeilge agus ar na healaíona/cultúr.
 • Ní mór fuinneamh dearfach a bheith ag Comhordaitheoir na Féile agus ní mór dóibh a bheith cruthaitheach agus solúbtha.
 • Ní mór meon an-dearfach a bheith ACU agus ní mór dóibh a bheith toilteanach oibriú i gcomhar le daoine eile chomh maith le hoibriú go neamhspleách.
 • Dea-theist maidir le sceidil léirithe mhionsonraithe a chruthú agus iad a bhainistiú, chomh maith le béim leathan a choinneáil ar thosaíochtaí agus ar chuspóirí.
 • Sárscileanna pleanála tionscadal agus bainistithe ama.
 • Scileanna ríomhaireachta lena n-áirítear Office, Skype, agus ardáin ghréasáin amhail Google Drive, Dropbox agus Squarespace; agus na meáin shóisialta.
 • Taithí ar dhaoine a bhainistiú.
 • Ábalta do chuid féin a dhéanamh d’eolas nua go tapa agus é a choinneáil agus ábalta dul in oiriúint go tapa do chúinsí atá ag athrú.
 • Dírithe ar mhionsonraí agus ábalta cúpla rud a dhéanamh ag an am céanna.
 • Teacht aniar fisiciúil a bheith iontu chun bheith ag obair le linn na féile agus ábalta teorainneacha a shocrú agus tascanna a roinnt de réir mar is gá.

Ní mór carr, ceadúnas bailí tiomána agus teicneolaíocht phearsanta (fón cliste le plean téacsála agus ríomhaire glúine) a bheith ag Comhordaitheoir na Féile. Ina theannta sin, ó tharla go mbeifear obair le scoláirí/daoine óga sa phost seo, beidh ar an iarrthóir a n-éireoidh leo toiliú do sheiceáil cúlra agus a bhaint amach.

EOLAS FAOIN IARRATAS

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais:  23 Deireadh Fómhair 2023Déanfar iarratais a mheas nuair a gheofar iad.

Seol d’iarratas chuig:  Bríd Ní Chonghóile    Seol ríomhphost chuig:  brid@gleg.ie  Fón:  091568876/0872863075     www.gleg.ie

Nós Imeachta Iarratais:  Seol iarratais leictreonacha ar an ríomhphost amháin chuig brid@gleg.ie  le  “Post do Chomhordaitheoir na Féile” i líne an ábhair.  Déanfar gach iarratas a mheas faoi rún.  Seol leagan pdf amháin de na doiciméid seo a leanas: Litir chumhdaigh, Résumé. Trí theistiméireacht le seoladh ríomhphoist agus uimhir fóin.

tacaíocht faighte ag an bhFéile seo ó: