Plean Teanga do Ghaillimh

Tá Plean Teanga Chathair na Gaillimhe (2020-2026) curtha faoi bhráid Fhoras na Gaeilge. Tá súil ag an gCeanneagraíocht (Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge) go déanfaidh Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Jack Chambers T.D., an plean a fhaomhú roimh dheireadh na bliana. Is é cuspóir Phlean Teanga Chathair na Gaillimhe, de réir pholasaí an Rialtais, cur le húsáid agus eolas cumarsáide na Gaeilge mar theanga pobail i gCathair na Gaillimhe ar bhonn incriminteach agus go bhfíorófar stádas na Gaillimhe mar Chathair Dhátheangach na hÉireann.  Níos luaithe sa bhliain, d’fhógair Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge go mbeadh an Dr John Walsh, Roinn na Gaeilge agus an Dr Dorothy Ní Uigín, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh  i gceannas ar fhoireann saineolaithe sa phleanáil teanga chun plean teanga seacht mbliana (2019-2026) a ullmhú agus a sheachadadh do Chathair na Gaillimhe.

Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)

Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d’ullmhú agus seachadadh plean Gaeilge do Chathair na Gaillimhe. Tá ionadaíocht ar an gCoiste ó na hearnálacha poiblí, príobháideach, pobail agus deonacha i gCathair na Gaillimhe.

Nuacht faoin bPlean Teanga