Comhordaitheoir nó cuideachta dhíograiseach á lorg ag Gaillimh le Gaeilge chun Féile Ghaeilge/dhátheangach a eagrú agus a chomhordú

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach oifigiúil na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú. Is é an cuspóir atá againn ná cur le hinfheictheacht agus le hinchloisteacht na Gaeilge i nGaillimh.

Tá eagraí, comhordaitheoir nó cuideachta dhíograiseach á lorg ag ár n-eagraíocht a bhfuil taithí acu chun Féile Ghaeilge/dhátheangach a eagrú agus a chomhordú le linn Dheireadh Seachtaine Saoire Bainc Naomh Bríd in 2025.

TRÉIMHSE AN CHONARTHA:

 Oibreoidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leo (ar conradh) ón 1 Meán Fómhair 2024  – 6 Feabhra 2025.

D’fhéadfadh go mbeadh roinnt cruinnithe roimh an 1 Meán Fómhair 2024. Ina theannta sin, leanfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leo ag cuidiú le clabhsúr na Féile le linn chuid de mhí Feabhra.

Dualgais agus Freagrachtaí: Má éiríonn le hiarrthóir, tuairisceoidh siad chuig Príomhfheidhmeannach Ghaillimh le Gaeilge agus oibreoidh siad i gcomhar le Grúpa Oibre na Féile. Chomh maith le sceidil, ealaíontóirí, láithreacha agus sonraí oibríochta eile a chomhordú, déanfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leo maoirseacht ar gach oibríocht ag an bhFéile.

Beidh baint ag an iarrthóir a n-éireoidh leo le gach gné den Fhéile agus déanfaidh siad na nithe seo a leanas:

 • An plean oibre a mhaoirsiú, a stiúradh agus a bhainistiú laistigh den bhuiséad lena chinntiú go ndéanfar an Fhéile a reáchtáil de réir sceidil.
 • Lóistíocht a bhainistiú, ó thicéadú agus slándáil go páirceáil agus slua-rialú chun timpeallacht shábháilte agus thaitneamhach a chruthú don Fhéile.
 • Leas a bhaint as cainéil mhargaíochta éagsúla chun an Fhéile a chur chun cinn agus chun rannpháirtíocht sa phobal a spreagadh.
 • Cuidiú le sceidil aoi-ealaíontóirí a chruthú agus a scaipeadh.
 • Spásanna/ionaid don Fhéile a eagrú agus a sceidealú.
 • Riachtanais lóistín agus iompair a eagrú d’ealaíontóirí agus d’aoi-ealaíontóirí na Féile.
 • Cuidiú le tascanna riaracháin le linn na Féile, lena n-áirítear sonraí a bhailiú.
 • Taifid agus bileoga oibríochta mionsonraithe a chruthú agus a choinneáil don Fhéile.
 • Cáipéisí Sláinte & Sábháilteachta agus páipéarachas riachtanach eile a bhaineann le fochonraitheoirí agus leis an bhFéile a chur i dtoll a chéile agus a chomhdú. (mar shampla: saincheisteanna Ceadúnaithe agus Pleanála)
 • Cumarsáid a dhéanamh go muiníneach le comhghleacaithe, ealaíontóirí agus soláthróirí ar gach leibhéal.
 • Tuairisc i ndiaidh an imeachta a chruthú.

SONRAÍOCHT AN DUINE – RIACHTANACH

 • Gairmí féinspreagtha a bhfuil eolas agus taithí 5 bliana ar a laghad acu ar imeachtaí mórscála-meánscála a chur ar fáil.
 • Ní mór tuiscint a bheith acu ar an nGaeilge agus ar na healaíona/cultúr.
 • Ní mór fuinneamh dearfach a bheith ag Comhordaitheoir na Féile agus ní mór dóibh a bheith cruthaitheach agus solúbtha.
 • Ní mór meon an-dearfach a bheith ACU agus ní mór dóibh a bheith toilteanach oibriú i gcomhar le daoine eile chomh maith le hoibriú go neamhspleách.
 • Dea-theist maidir le sceidil léirithe mhionsonraithe a chruthú agus iad a bhainistiú, chomh maith le béim leathan a choinneáil ar thosaíochtaí agus ar chuspóirí.
 • Sárscileanna pleanála tionscadal agus bainistithe ama.
 • Scileanna ríomhaireachta lena n-áirítear Office, Skype, agus ardáin ghréasáin amhail Google Drive, Dropbox agus Squarespace; agus na meáin shóisialta.
 • Taithí ar dhaoine a bhainistiú.
 • Ábalta do chuid féin a dhéanamh d’eolas nua go tapa agus é a choinneáil agus ábalta dul in oiriúint go tapa do chúinsí atá ag athrú.
 • Dírithe ar mhionsonraí agus ábalta cúpla rud a dhéanamh ag an am céanna.
 • Teacht aniar fisiciúil a bheith iontu chun bheith ag obair le linn na féile agus ábalta teorainneacha a shocrú agus tascanna a roinnt de réir mar is gá.

  Ní mór carr, ceadúnas bailí tiomána agus teicneolaíocht phearsanta (fón cliste le plean téacsála agus ríomhaire glúine) a bheith ag Comhordaitheoir na Féile. Ina theannta sin, ó tharla go mbeifear obair le scoláirí/daoine óga sa phost seo, beidh ar an iarrthóir a n-éireoidh leo toiliú do sheiceáil cúlra agus a bhaint amach.

  EOLAS FAOIN IARRATAS

  An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais:  20 Bealtaine 2024Déanfar iarratais a mheas nuair a gheofar iad. Seol d’iarratas  chuig:  brid@gleg.ie  Fón:  091568876/0872863075    

  Nós Imeachta Iarratais:  Seol iarratais leictreonacha ar an ríomhphost amháin chuig brid@gleg.ie  le  “Post do Chomhordaitheoir na Féile” i líne an ábhair.  Déanfar gach iarratas a mheas faoi rún.  Seol leagan pdf amháin de na doiciméid seo a leanas: Litir chumhdaigh, Résumé. Trí theistiméireacht le seoladh ríomhphoist agus uimhir fóin.

  Ní rachaidh an fhéile seo ar aghaidh ach amháin má chuireann lucht tacaíochta na féile cistí leordhóthanacha ar fáil ina leith.